www.domaci.de Forum Indeks Home
Portal • Forum • Novi upisi • Pretraga • Link do nas • Domaći filmovi • Lista korisnika • Tim sajta • Proverite privatne poruke • Prijava • Registracija
Pravilnik • FAQ • Profil • Favorites • Galerija slika • Top lista • Download MP3 • MP3 razno • Spotovi • Noviteti 2013 • Muzički noviteti 2014

O Kabali
Upišite novu temu   Odgovorite na temu    www.domaci.de Forum Indeks -> ~ Riznica tajni ~ -> ~ Ezoterija ~
::  
Autor Poruka
Yasmin
Banovan!

Prijatelj foruma
Prijatelj forumaGodine: 58

Datum registracije: 31 Avg 2004
Poruke: 14175
Mesto: zemlja nedodjija

netherlands.gif
PorukaPostavljena: Čet Sep 16, 2004 3:26 pm    Naslov poruke: O Kabali Na vrh strane Na dno strane

Takoreci sve grane zapadnog hermetizma - Astrologija, Hiromantija, Talismani, Tarot, Magika, Geomantija, Numerologija - vode poreklo iz Kabale i mogu se tumaciti preko njenih principa. Zato je neophodno ovladati kabalistickim nacinom misljenja jer on predstavlja kljuc istinskog razumevanja zapadnih spiritualnih sistema.
Kabala tezi da objasni kako je Bog stvorio svet, kako su svet i covek organizovani, i kako covek svojim naporima moze doseci Boga, ili spoznati svoju bozansku prirodu. Ona je veoma detaljno razra|en sistem, teorijski i praktican, kljuc za prodor u okultno i sistem duhovnog razvoja.
Kabala kakvu danas proucavaju magicari naziva se Paganska Kabala, buduci da napusta okvire tradicionalnog judaizma, i u sebe inkorporira razlicite paganske tradicije, misticne ideje svih religije, ucenje jeretika, kao i dostignuc savremene psihologije i parapsihologije, posebno jungovske analiticke skole.
Osnovni principi na kojima Kabala pociva su sledeci:
Jedinstvo. Bog je jedan, stoga je i energija jedna, ali su vidovi njenog ispoljavanja razliciti.
Kabala predpostavlja jedinstvo mikrokosmosa i makrokosmosa, vasione i coveka. Ljudsko bice je univerzum u malom, i stoga u sebi sadrzi sve odnose i dinamiku koji postoje i u celokupnoj vasioni.
Dvojstvo i trojstvo. Bozanska sila je jedna ali da bi bila kreativna i dinamicna ona mora da se izrazava kroz suprotnosti, musko i zensko, aktivno i pasivno, jin i jang. Dvojstvo nalazi svoje ishodiste i uravnotezuje se u necem trecem - koje je rezultat sjedinjavanja polaritetnih principa i po kvalitetu nadrasta njihova pojedinacna svojstva.
Cetvorstvo. Po Kabali postoje cetiri nivoa kosmicke egzistencije, cetiri sveta, cetiri vida ispoljavanja bozanskog uticaja i cetiri elementa. Ova doktrina je izrazena u formuli Tetragramatona.
Tetragramaton bukvalno znaci cetvorostruko ime i sastoji se od cetiri hebrejska slova - Jod, He, Vau i He. Ona su kljuc celokupnog magickog ucenja i predstavljaju ime boga koje se ponekad tumaci kao Zakon svih zakona.
Tetragramaton predstavlja ispoljenu bozansku energiju, kreaciju, odnosno stvoreni univerzum, na svim nivoima postojanja. Makrokosmicki on ukazuje na postojanje cetiri plana kosmicke egzistencijem, ili cetiri sveta. Mikrokosmicki predstavlja formulu covekovih fizickih, psihickih, duhovnih i bozanskih potencijala.
Vidovi ispoljavanja bo`anske energije obja{njavaju se pomo}u elemenata. Elementi pokazuju kako se jedinstvena bo`anska sila preobra`ava iz jednog oblika u drugi, od najduhovnijeg do najmaterijalnijeg. Elementi su slede}i - vatra, voda, vazduh i zemlja, a predstavljaju simbole odre|enih bo`anskih sila i ne posmatraju se u profanom, uobi~ajenom zna~enju.
Vatra (Jod) - Da bi ne{to nastalo u vremenu i prostoru mora da postoji prvi, aktivni pokreta~, inicijator. Jod je po svojim karakteristikama pozitivan, dinami~an i aktivan.
Vatra kao simbol oli~ava mo}, snagu, energiju, kretanje, toplotu i svetlost.
Ona je otac kao aktivni za~etnik porodice.
U psiholo{kom smislu to su na{a volja, akcija, energija, dinami~nost, prodornost i intuicija.
Voda (He) Aktivnom principu Joda, ~istoj sili energije i kretanja, potreban je oblik kroz koji }e se ispoljiti. He, ili element vode, predstavlja drugi vid ispoljavanja energije, odnosno zatvaranje te energije u formu. He je stoga pasivan i negativan princip.
Voda kao element, predstavlja `enski princip, univerzalnu matericu, plodnost, prima materiju.
U terminima porodice to je Majka a u psiholo{kom smislu odnosi se na na{a ose}anja.
Vazduh (Vau) Sjedinjavanjem oca i majke, Jod i He principa, energije i oblika, akcije i reakcije, nastaje tre}i vid ispoljavanja energije. On u sebi obuhvata karakteristike predhodnih vidova, ali ih po svojim osobinama prevazilazi i ~ini potpuno novo jedinstvo i kvalitet. Stoga je po svojoj prirodi neutralan.
Za vazduh kao simbol vezuju se slede}i pojmovi - `ivototvornost, duh i pokretljivost.
Dakle, Vau je sin koji nasle|uje svojstva svojih roditelja, ali i razvija samosvojnu li~nost. On je vi{e od zbira njihovih osobina.
U psiholo{kom smislu vazduh predstavlja mentalne procese, intelekt i um.
Zemlja (drugo He) Drugo He oli~ava sva tri navedena vida ispoljavanja bo`anske energije u jedinstvu. Karakteristike Zemlje su tvrdo}a, gustina i plodnost.
U psiholo{kom smislu ona predstavlja fizi~ko telo i ~ula.
Prema Formuli Tetragramatona proces stvaranja i bo`anski uticaj se odvija od vi{eg i suptilnijeg ka ni`em, grubljem i materijalnijem. To je izra`eno u zakonu Hermesa Trismegistusa - Kako gore tako dole. Vi{i elementi su superiorniji u odnosu na ni`e. Duh vlada nad materijom.


DRVO @IVOTA

Drvo @ivota je kabalisti~ki glif koji predsavlja mapu univerzuma. Kabalisti smatraju da sve {to postoji u univerzumu, svako kosmi~ko ispoljavanje, oblik energije, objekat, ideja ili akcija, mo`e biti predstavljeno na Drvetu @ivota.
Stoga je ono izvanredan sistem klasifikacije i prou~avanja me|usobnog uticaja razli~itih ideja i objekata. Drvo @ivota predstavlja i mikrokosmos i makrokosmos. Prema tome, ono {to se u velikim razmerama odigrava u kosmosu, tako|e se de{ava i u ~oveku.
Glif prikazuje proces ispoljavanja bo`anske sile kroz energiju i oblik. Energija i forma su u su{tini isto, odnosno, forma je energija organizovana u oblik.
Drvo @ivota se sastoji od sefirota i staza. Sefiroti su organizovani u tri stuba ispoljavanja. Desni stub je Stub kosmi~ke snage, energije, milosr|a i po prirodi je aktivan, mu{ki i pozitivan. Levi stub je Stub kosmi~kih oblika, forme, strukture i po prirodi je pasivan, `enski i netivan. U sredini izme|u levog i desnog stuba nalazi se srednji stub ili Stub ravnote`e, svesti, kosmi~kog sklada koji je neutralan. Na njemu se energije levog i desnog stuba dovode u skladan oblik ispoljavanja.
Drvo `ivota se sastoji od deset sefirota. Oni se ponekad nazivaju deset svetih izliva i predstavljaju faze u ispoljavanju bo`anske energije. Razvijaju se jedan iz drugog, te sefira koja predhodi uvek sadrži sve slede}e potencije.
Na~in nastanka sefirota u fiksnom redosledu ponekad se naziva bljesak munje ili silazak mo}. Sefiroti su slede}i:
1. Keter (Kruna). Prva sefira nastaje iz bezgrani~ne bo`anske svetlosti. Zato ona i jeste i nije deo na{eg svemira. Simboli~no se ozna~ava kao ta~ka u krugu i predstavlja Prvog pokreta~a.
Astrolo{ki se prikazuje kao ta~ka u krugu a neki astrolozi mu pripisuju planetu Pluton.
S obzirom da je Keter skriven, ljudsko bi}e te{ko da mo`e da spozna njegove osobenosti. Pripisuju mu se pojmovi kao {to su po~etak, novo, neotkriveno, podru~je budu}nosti. Na nivou ~ove~anstva to je svako otkri}e ili inovacija koji nikad do tada nisu postojali na Zemlji. U odnosu na pojedina~nog ~oveka, to je sve ono {to on prvi put do`ivi, uvidi, iskusi ili otkrije.
2. Hokmah (Mudrost). Nastaje iz Ketera i predstavlja dinami~an nalet kosmi~ke energije. On je bo`anski otac i ozna~ava mu{ku, dinami~nu, aktivnu i pozitivnu silu. Prikazuje se kao sled ta~kica kroz prostor ili kao linija.
Prema tradicionalnom shvatanju on je zodija~ki krug sa zvezdama staja~icama, odnosno stvoreni univerzum sa svim {to se u njemu nalazi. Ponekad astrolozi planetu Neptun povezuju sa Hokmahom.
Ova sefira je arhetip mu{kosti i obuhvata svaki tip aktivnog i mu{kog ispoljavanja energije. Svi o~inski simboli i simboli autoriteta obuhvataju predstavljaju njegov uticaj. Tako|e, sve vrste energije su pod njegovom vladavinom.
3. Binah (Razumevanje). Tre}a sefira nastaje iz Hokmaha. Ona je `enski arhetip univerzuma. Njena priroda je da silovitu, aktivnu energiju Hokmaha zatvara i vezuje u oblik da bi kreacija mogla da bude nastavljena.
Ta~ka koja je postojala u Keteru, a zatim od koje je dodavanjem druge ta~ake stvorila liniju na nivou Hokmaha, u Binahu, zahvaljuju} tre}oj ta~ki stvara trougao, odnosno povr{inu, ravan.
Binah je velika majka svega `ivog, utroba iz koje sve nastaje, kosmi~ka materica. Ona bo`anskom bi}u daje oblik kroz koji }e se razvijati. Me|utim, utelovljenje bo`anske energije u sebi implicitno sadr`i i odbacivanje tela, kada ono bude prevazi|eno i njegova svrha ispunjena. Stoga nam ova sefira u isto vreme daje `ivot u telu i smrt u njemu, odnosno oslobo|enje bo`anskog bi}a nakon razaranja oblika u koji je bilo odeveno. Tako Binah vlada principom `ivota i smrti.
Planeta Saturn, kao gospodar Karme i vremena, Veliki kosmi~ki u~itelj, pridodata je ovoj sefiri. Binah stoga odra`ava ideje kao {to su - oblikovanje, ograni~avanje, odgovornost, vreme i ciklusi vremena, sudbine, sve materinske i `enske arhetipove, posedi, ku}e, nekretnine, dom, porodica...
Keter, Hokmah i Binah ~ine Bo`ansku trijadu, koja se jo{ naziva i Vrhovna ili Prva trijada. Ona odra`ava tri najuzvi{enija aspekta bo`anske energije, idealno stanje, i ne mo`e biti spoznata uobi~ajenom budnom svesno{}u.
Izme|u Bo`anske trijade i slede}ih sefirota nalazi se veo, koji se naziva Bezdan, Ambis ili Ponor. Veo pre svega predstavlja kvlalitativnu razliku u ispoljavanju i evolucije bo`anske energije kao i razliku u nivou subjektivne svesti.
4. Hesed (Milost.). Hesed nastaje iz Binaha kao rezultat sjedinjavanja mu{kog i `enskog principa univerzuma, arhetipske majke i oca.
Kada se trouglu, odnosno ravni koja se pripisuje Binahu, doda ~etvrta ta~ka, nastaje telo. Time se ostvaruje materijalizacija i odre|enje u prostoru.
Hesed se nalazi na Stubu kosmi~ke sile, a kao rezultat najsavr{enijeg sjedinjavanja bo`anskih roditelja, on ispoljava kvalitete kao {to su razvoj, sveop{ta ljubav i milosr|e.
On je otac dobro~initelj i za{titinik, tako|e i kralj koji vlada zemljom ostvaruju} napredak, obilje i blagostanje. Slede}e ideje se vezuju za uticaj ove sefire - napredak, ekspanzija, izgradnja, univerzalna ljubav, vizionarstvo, dobro~instva, sre}a, duhovno i materijalno blagostanje itd.
Logi~no je stoga da se Hesed u astrologiji povezuje sa planetom Jupiter.
5. Geburah (Strogost). Geburah nastaje iz Heseda i nalazi se na levom stubu Drveta `ivota.
Da bi se stvoreno telo dalje razvijalo ono mora da stekne i petu dimenziju, a to je kretanje.
Energija razvoja i ekspanzije mora na nivou Geburaha biti ograni~ena i disciplinovana na pravu meru koja joj pripada i u mora da povrati ispravnu formu. U suprotnom, zbog neograni~enog razvoja i izgradnje Heseda, mogla bi da postane degradirisana i izopa~ena. Da ne bi do{lo do nagomilavanja i neravnote`e, snagu ~etvrte sefire treba disciplinovati i ograni~iti. Stoga je uloga Geburaha da otkloni svaki vi{ak i neumerenost koji su pretnja skladnom razvoju bo`anske sile. Kao {to u organizmu postoje kataboli~ki i anaboli~ki procesi, tako je i funkcija pete sefire da uni{ti sve {to je pretnja zdravom tkivu i mo`e uslovi njegovog o{te}enja, izobli~enje ili slabljenja.
Osobine Geburaha predstavlja planeta Mars, i simboli~no se prikazuje kao Kralj Ratnik koji brani svoju zemlju od neprijatelja i bori se za uspostavljanje ispravnih granica, pravde i ravnote`e.
Za petu sefiru se vezuju slede} pojmovi - energija, sila, promena, disciplina, seksualna energija, telesna vitalnost, razgra|ivanje, strah i uni{tavanje.
U psiholo{kom smislu ova sfera se mo`e povezati sa ~ovekovim Super Egom (Nad-Ja), odnosno njegovim moralnim karakteristikama i principima na kojima zasniva svoje postojanje.
6. Tifaret (Lepota). Tifaret je prva sefira posle Ketera koja je sme{tena na Srednjem stubu. Energija Heseda i Geburaha, ljubavi i discipline, mu{kog i `enskog principa, je uravnote`ena i postavljena na Stub sklada.
Geburah je predstavljen kao kretanje. Ono se uvek odvija kroz vreme i prostor. Stoga se na nivou Tifareta ostvaruje svest o vremenskim dimenzijama, pro{losti, sada{njisti i budu}nosti. Sada je telo sposobno da sebe odredi u odnosu na iskustvo.
Tifaret je sme{ten u centru Drveta @ivota a njegova planeta je Sunce.
Kao rezultat potpunog sjedinjenja Joda i He, mu{kog i `enskog principa, Tifaret predstavlja inkarniranog Sina, odnosno Vau Tetragramatona.
[esta sefira je simbol harmonije, lepote, blagosti, talenata i povezuje se sa takvim idejama kao {to su - `ivot, zdravlje, prosvetljenje, kreativnost i mentalne sposobnosti.
U psiholo{kom smislu Tifaret predstavlja kako ~ovekov Ego (Ja), sredi{te svesne li~nosti, tako i njegovo Vi{e Ja, Jastvo, koje te`i da dosegne i ostvari.
Hesed, Geburah i Tifaret ~ine drugu trijadu, koja se naziva Moralna trijada. Ona predstavlja ~ovekove spiritualne kvalitete, Nad Du{u, Vi{e Ja i mesto boravka Svetog An|ela ^uvara.
Izme|u ove i slede}e trijade nalazi se zastor ili veo koji se naziva Paroket. Probijanjem ovog vela bo`anska energija ponovo menja kvalitet svog ispoljavanja. To se odnosi i na promenu u ~ovekovoj svesti.
7. Necah (Pobeda) Energija koja izvire iz Tifareta i skre}e sa Srednjeg stuba, vi{e nije slobodna, ve} se kre}e ka ni`em i inferiornijem planu postojanja, gde mora biti ograni~ena i vezana.
Telo koje je postalo svesno sebe, ostvaruju}i ~isto postojanje, biva pobu|eno na pokret da bi ispitalo mogu}nosti i u njima na{lo zadovoljstvo. Zato ono iz stanja savr{enosti prelazi u nesavr{enost.
Necah se nalazi na Stubu kosmi~ke sile i izra`ava ideje ljubavi i energije na jednom mnogo grubljem nivou od Heseda. Sefira ustvari predstavlja ljudske instkte i ose}ajnu prirodu.
Planeta Venera je pridodata Necahu i obuhvata oblasti kao {to su - me|uljudski odnosi, umetni~ka dostignu}a, ljubav prema odre|enim pojavama, objektima i osobama, bogatstvo, senzibilnost naklonost i duhovna dostignu}a koja su ograni~ena egom i materijalnim motivima.
8. Hod (Sjaj) Hod nastaje daljom evolucijom bo`anske energije iz Necaha.
^isto postojanje koje je spoznalo zadovoljstvo sada ga ispituje i sti~e iskustvo, odnosno ra|a misao.
Gre{ka koja je na~injena u Necahu na nivou Hoda biva shva}ena. Osma sefira se odnosi na ~ovekove intelektualne mo}i i njegov um.
Hodu astrolo{ki pripada planeta Merkur koja vlada slede}im oblastima - znanje, {kole, knji`evnost, trgovina, magija, komunikacija itd.
9. Jesod (Temelj) Izlivom iz Hoda energija se ponovo vra}a na Srednji Stub. Jesod je stvoren kao posledica sjedinjavanja suprotnih polariteta na tre}em, najgrubljem nivou, mu{kog i `enskog principa, intelekta i ose}anja, Necaha i Hoda.
^isto postojanje, koje je steklo iskustvo sada dobija Svest o Bi}u.
Deveta sefira se odnosi na intuiciju, li~no i kolektino nesvesno. Ona obuhvata aka{a zapis, to je astralna riznica slika, svega {to je bilo, jeste i bi}e.
Jesod je sfera Meseca i stoga obuhvata punjenje i pra`njenje, fluktaciju, periodi~ne promene i promene raspolo`enja.
Tri ni`a sefirota, Necah, Hod i Jesod, odra`avaju ~ovekovo ni`e Ja, njegovu personalnost. Oni ~ine Astralnu trijadu. Oblik svesti koji je svojstven dostizanju astralne trijade ispoljava se u snovima, vizijama, meditacijama, halucinacijama ili tokom astralne projekcije.
Presecanjem slede}eg vela, Ke{eta, bo`anska energija se zgu{njava u svom materijalnom vidu i stvara desetu sefiru.
10. Malkut (Kraljevstvo) Malkut nastaje iz Jesoda. On predstavlja materijalni svet ili zemaljsku ravan.
Osobine koje mu se pripisuju su stabilnost, tromost, tama i gustina.
Malkut se odnosi na pojmove kao što su posed, imovina i telo.
Božansko bi}e koje je evoluiralo kroz devet razvojnih ta~aka, steklo znanje i svesnost, sada je spremno da se, oboga}eno iskustvom vrati svom tvorcu - Keteru. I krug se zatvara.
Staze povezuju sefirote i predstavljaju svojevrsne energetske kanale u kojima se me{aju i spajaju energije sefirota. Za razliku od sefirota koji su objektivni, sefire su subjektivne. Makrokosmi~ki gledano, svaka staza obuhvata odre|eni aspekt univerzuma, ili, mikrokosmi~ki, odre|ene procese koji se odigravaju u ~oveku.
Staze sadr`e posebne tajne koje se ti~u elemenata, planeta i zodija~kih znaka. Postoje 22 staze na drvetu `ivota koje su ozna~ene sa 22 slova hebrejskog alfabeta.

broj staze
hebrejsko slovo
Arkana
elementarne, zodija~ke, planetarne karakteristike staze

11
Alef
Luda
Vazduh

12
Bet
Mag
Merkur

13
Gimel
Prvosve{tenica
Mesec

14
Dalet
Carica
Venera

15
He
Zvezda
Vodolija

16
Vau
Hijerofant
Bik

17
Zain
Ljubavnici
Blizanci

18
Ket
Ko~ije
Rak

19
Tet
Strast
Lav

20
Jod
Pustinjak
Devica

21
Kaf
Sre}a
Jupiter

22
Lamed
Uravnote`enje
Vaga

23
Mem
Obe{eni ~ovek
Voda

24
Nun
Smrt
[korpija

25
Samek
Umetnost
Strelac

26
Ajin
avo
Jarac

27
Pe
Kula
Mars

28
Cadi
Car
Ovan

29
Kof
Mesec
Ribe

30
Re{
Sunce
Sunce

31
[in
Eon
Vatra - Duh

32
Tau
Univerzum
Saturn_________________
 
NINANENA
Veštica
Veštica

Datum registracije: 15 Jul 2004
Poruke: 1464

blank.gif
PorukaPostavljena: Pet Sep 17, 2004 11:42 am    Naslov poruke: Na vrh strane Na dno strane

a sta je sa onom crvenom trakom oko ruke-cemu ona sluzi
 
Yasmin
Banovan!

Prijatelj foruma
Prijatelj forumaGodine: 58

Datum registracije: 31 Avg 2004
Poruke: 14175
Mesto: zemlja nedodjija

netherlands.gif
PorukaPostavljena: Uto Nov 09, 2004 7:31 pm    Naslov poruke: Na vrh strane Na dno strane

Kabala, u Izraelu se razvila Kabala koja je izvor ili početak razvoja moderne ezoterije. Kabala (Kabbala ) - njen glavni i osnovni simbol je vjerovanje u složeni simbolički dijagram poznat pod imenom drvo života. Drvo života ima deset sfera ili sefirota. Kabbala nas uči da baš sve oko nas, sve u nama - baš sve, možemo dotaknuti , možemo osjetiti, pa čak i utjecati sa jednim od tih deset sfera. Evo kako su te sfere raspoređene :


1. Vrh glave

2. Visina lijevog uha

3. Visina desnog uha

4. Lijevo rame

5. Desno rame

6. Solarni plexus ( visina želuca )

7. Lijevi kuk

8. Desni kuk

9. Donji dio spolnih organa

10. Skočni zglobovi nogu te oko nekoliko centimetara ispod tabana


Ako želite vježbati kabbalu evo jedna kratka vježba. Stojite uspravno a ispred sebe zamislite jedno prekrasno drvo upravo vaše visine. To imaginarno, zamišljeno drvo također ima deset točaka ( sfera ). Jedno vrijeme ( 5-10 minuta ) promatrajte to zamišljeno drvo a onda se okrenite sa leđima prema tom drvetu i napravite 2-3 koraka unatrag. U tom trenutku bit ćete sastavni dio tog magičnog drveta. U tom energetskom dijelu drveta sada možete izvoditi određene duhovne vježbe za pročišćavanje vaše osobne energije ili za uzimanje odnosno punjenje sa čistom kozmičkom pranom ( bionergija ). Energija koja stiže u vaše tijelo uvijek se mora raspoređivati kroz deset točaka ( sfera ).

_________________
 
lady_bgd
Početnik Domaćeg.de
Početnik Domaćeg.deGodine: 47

Datum registracije: 18 Mar 2005
Poruke: 87
Mesto: Beograd

serbia.gif
PorukaPostavljena: Pon Avg 29, 2005 1:34 pm    Naslov poruke: Na vrh strane Na dno strane

Franc Bardon ... Kljuc za pravu kabalu
 
pinkie
Prijatelj foruma
Prijatelj forumaGodine: 44

Datum registracije: 01 Okt 2004
Poruke: 19325
Mesto: u skrivenom kutku

serbia.gif
PorukaPostavljena: Čet Dec 22, 2005 9:59 am    Naslov poruke: Na vrh strane Na dno strane

Šta nam možete više reći o Kabali, hebrejskoj tajanstvenoj tradiciji?

- Istoričari kažu da se Kabala javlja u dvanaestom vijeku, u Provansi, na jugu Francuske. Odatle se raširila svuda po jevrejskim dijasporama – u Portugaliju, Španiju, Njemačku, Poljsku, i svuda gdje je bilo jevrejskog življa. Kabalisti su vjerovali da je moguće imati direktan kontakt, čak i jedinstvo sa Bogom ili transcendentnom realnošću. Da bi se postiglo to tajanstveno stanje praktikovane su duhovne vježbe, poput meditacije. Kabala ima i usmenu i pisanu tradiciju, i na hiljade knjiga ispisali su kabalisti od 12. vijeka naovamo, a mnogi od njih dali su tajanstvenu interpretaciju Starog Zavjeta. Ideja, temeljna za Kabalu, je da se Bog samo može spoznati kroz Njegove kreacije, kroz ono što nazivamo emanacijom, kroz ljudsko postojanje, boje, emocije, muziku i sve drugo. Ali, iznad svega, kroz Stari Zavjet.

Ono što je bilo važno za mene dok sam pisao Posljednjeg lisabonskog kabalistu je činjenica da su kabalisti pokušali da daju simboličnu interpertaciju svijeta i dešavanja u njemu.

_________________
Cutanje je tesko samo onima koji ne misle(Ivo Andric)
Beskorisno je pobijati tudje misljenje; ponekad covijek uspije da pobjedi nekoga u diskusiji, ali da ga uvjeri -nikada.Misljenja su kao ekseri: sto vise udaramo po njima, to dublje prodiru (Dumas Aleksander)
 
venom
Iskusni član
Iskusni član

Datum registracije: 24 Avg 2005
Poruke: 975
Mesto: City of Heroes!

serbia.gif
PorukaPostavljena: Pet Dec 23, 2005 12:38 am    Naslov poruke: Na vrh strane Na dno strane

pa treba malo više gledati na svetliju stranu što se toga tiče....
ili pak da pitamo madonu a???

_________________
When I walk I walk ALONE!
When I fight I fight ALONE!
 
pinkie
Prijatelj foruma
Prijatelj forumaGodine: 44

Datum registracije: 01 Okt 2004
Poruke: 19325
Mesto: u skrivenom kutku

serbia.gif
PorukaPostavljena: Pet Dec 23, 2005 12:08 pm    Naslov poruke: Na vrh strane Na dno strane

ne znam, ja nekako oakvo transcedentalno "izjednacavanje" i "
spajanje" sa bogom bas i nesto ne volim.ipak sam ja isuvise religiozna za ovakve stvari

_________________
Cutanje je tesko samo onima koji ne misle(Ivo Andric)
Beskorisno je pobijati tudje misljenje; ponekad covijek uspije da pobjedi nekoga u diskusiji, ali da ga uvjeri -nikada.Misljenja su kao ekseri: sto vise udaramo po njima, to dublje prodiru (Dumas Aleksander)
 
vmirko
Upućeni član
Upućeni članGodine: 38

Datum registracije: 14 Dec 2004
Poruke: 409
Mesto: beograd

serbia.gif
PorukaPostavljena: Uto Dec 05, 2006 6:52 pm    Naslov poruke: Na vrh strane Na dno strane

Mislim da je kabala relativno neozbiljna religija. Mada opet to su mislili i za Hriscanstvo.
 
Zloky
Dobro upućeni član
Dobro upućeni članGodine: 36

Datum registracije: 17 Jan 2006
Poruke: 687
Mesto: Buna

bosnia_herzegovina.gif
PorukaPostavljena: Uto Jan 02, 2007 7:40 pm    Naslov poruke: Na vrh strane Na dno strane

Nije mi jasno zašto se ameri lože na ovo,ovo su po meni priče za malu djecu

_________________
Ništa mi ne može ovaj DaN pokvarit!!!!!!!!!!!!!
 
Emilli
Odomaćeni član
Odomaćeni članGodine: 44

Datum registracije: 06 Maj 2006
Poruke: 1322

yugoslavia.gif
PorukaPostavljena: Ned Avg 16, 2009 11:42 pm    Naslov poruke: Na vrh strane Na dno strane

vmirko je napisao/la sledeće:
Mislim da je kabala relativno neozbiljna religija. Mada opet to su mislili i za Hriscanstvo.


Kabala nije religija,već nauka o slovima,nauka o reči i jeziku,ali ne o intelektualnom jeziku nego o univerzalnom.

_________________
Kako da volim ono što imam,kad ne mogu da imam ono što volim...
 
gkukolj
-tončica-palončica-
<b>-tončica-palončica-</b>

Datum registracije: 09 Dec 2009
Poruke: 39085

blank.gif
PorukaPostavljena: Uto Feb 23, 2010 11:09 pm    Naslov poruke: Na vrh strane Na dno strane

Jevrejski misticizam: Čuda kabale


Višeznačna učenja jevrejskih mistika ili kabalista, prvobitno nastala u Palestini, brzo su našla svoj put ka Evropi podstičući razvoj bogate tradicije učenjaštva i religijske i moralističke misli. Uprkos žestokom protivljenju hrišćanske crkve, sljedbenici kabale su se trudili da shvate prirodu Boga, čovjekovo mjesto na zemlji i zakonitosti koje određuju samu vaseljenu.


Mali broj ljudi uopšte ima predstavu o tome šta se krije iza naziva "kabala". Na engleskom jeziku riječ "cabal" znači zavjera, ali se danas vrlo rijetko upotrebljava. Da bismo razumjeli značenje kabale moramo da se vratimo u antička vremena. Riječ potiče iz hebrejskog jezika i znači "tradicija" ili "običaj". Još od antičkog doba upotrebljavala se kao aluzija na jevrejski misticizam i tajnu tradiciju judaizma. Ovi pojmovi ne čine homogeni sistem već predstavljaju mješavinu raznih učenja. Tokom vijekova to je dovelo do složenog procesa srastanja potpuno suprotnih pokreta koji su obuhvaćeni nazivom kabalizam. Kabalisti raspravljaju o nekim od osnovnih judejskih pitanja.
U kom obliku je prisutan Bog?
Koje zakonitosti čine osnovu vaseljene?
Ima li ljudska patnja ikakvo značenje?
U očima hrišćanske crkve, a naročito sa papinog gledišta, jevrejski misticizam je dugo smatran đavoljom rabotom i svaki hrišćanski učenjak koji je ukazivao na njega bivao je osuđen i žigosan kao jeretik.


Širenje kabale

Kabala je nastala u Palestini još i drugom vijeku naše ere. U tom vijeku pokret se proširio na Vavilon, gdje je okupio veliki broj sljedbenika. Ovaj period je dao Knjigu stvaranja (Sefer Jetsiru), teološki spis nepoznatog pisca u kom se objašnjava kako se svjetski poredak može dešifrovati pomoću 23 staze mudrosti:22 slova hebrejskog pisma i 10 osnovnih brojeva ili sefirota. Knjiga je bila veoma značajna jer se suprotstavljala idejama hrišćanske jeretičke grupe gnostika, koji su vjerovali da je potpun uvid u puteve Božije dat samo malom broju pojedinaca.
Od 8.vijeka naovamo shvatanja jevrejskih mistika postepeno su se proširila na Evropu. U južnoj Njemačkoj i Rajnskoj oblasti pokret pod nazivom hasidizam pojavio se između 1150. i 1250.godine i kasnije naišao na prihvatanje u drugim dijelovima Njemačke, Bohemije (Češke) i sjeverne Francuske, a prisutan je čak i danas. Jedan od njegovih glavnih predtavnika bio je učenjak Jehuda ha-Hasid (oko 1146 - 1217) iz Regensburga u jugoistočnoj Njemačkoj.


Hasidska tumačenja

Jevrejski učenjaci zastupali su mišljenje da je Bog visoko na nebu, daleko od svojih podanika. Za razliku od njih, njemački hasidi - pripadnici hasidskog pokreta - vidjeli su Božije prisustvo u svom stvarima. Ovo vjerovanje potkrijepljavali su idejom da je Bog duhovno biće, pa stoga ni na koji način ne može biti ograničen. Prisustvo Stvoritelja može se potvrditi čudima i natprirodnim pojavama.
Čak i nesreća i bol imaju dublje značenje za haside. Jedna od njihovih osnovnih dogmi je da se "nagrada mjeri količinom patnje". Drugim riječima, jedino oni koji su u životu prošli kroz brojna teška iskušenja mogu postići vječno spasenje. Oni koji pokušavaju da izbjegnu teškoće na kraju će sami sebi nauditi, jer je u prirodi tih iskušenja da božanski zakoni i zakoni vasione ne idu protiv čovjekovog karaktera.
Naime, njihov cilj je da pomognu čovjeku da prevaziđe svoje slabosti, a istovremeno predstavljaju i način da čovjek neprestano dokazuje svoj strah pred Bogom. U isto vrijeme, hasidska etika se protivi stremljenju ka ovozemaljskim dobrima i čulnim zadovoljstvima.
Glavni vjerski spis hasidskog pokreta, Sefer hassidim, snažno utiče na vjerovanja ljudi. On propovijeda vrline kao što su smirenost i odricanje i upućuje vjernike na asketski život. Tradicionalnim molitvama pridaje se veliki značaj i hasidi vjeruju da u njihovoj strukturi i izboru riječi nema nikakve slučajnosti. Iz tog razloga, njihov sadržaj se može pratiti generacijama unazad, sve do Božijeg otkrovenja.
U isto vrijeme kad je teologija aškenazija cvjetala, u centralnoj Evropi, na jugu su se pojavile nove doktrine, naročito u Langedoku i Kataloniji. Čuveni jevrejski centri izučavanja osnovani su u Bezjeu, Lunelu, Monpeljeu, Narbonu, Barseloni i Burgosu. Istaknuti kabalisti, kao Abraham ben Isak, njegov sin Isak Slepi i Jakob Nazir, napisali su Knjigu saosjećanja. (Sefer ha-Bahir), kontroverzno djelo sačinjeno od odlomaka i kratkih komentara na razne biblijske stihove. Da bi joj dali veći značaj, autori su knjigu pripisali pređašnjim rabinima umjesto sebi.
Novina koju je donijela Sefer ha- Bahira, bila je centralna pretpostavka da je Božija svemoć predstavljena kosmičkim silama drveta života sa kog duše kreću na svoj put i u koje se svaka zatim vraća.


Razotkrivanje Božije namjere

Kabalisti su posvetili sve svoje napore spoznaji Božije volje i mudrosti kroz tumačenje otkrovenja. Mislili su da će pažljivim proučavanjem shvatiti skrivena značenja Božijih zapovjesti. Za postizanje toga Bog daje vjerniku tri vrste pomoći: svete knjige, usmenu riječ i broj. Pošto je Mojsijev zakon, Tora, napisan na hebrejskom, jevrejski mistici su vjerovali da ne postoji drugi jezik kroz koji bi ljudi mogli doći do saznanja o poretku svijeta.
Ipak, osnovni dio kabalističkog učenja bili su brojevi. Sefirot (10 osnovnih brojeva) iz Sefer Jetsire dostiže božanske osobine u Bahiru. Princip je jednostavan: svakom slovu odgovaraju po jedan broj i jedno načelo. Kombinovanjem ili zamjenjivanjem brojeva moguće je pronaći razna skrivena značenja u istom biblijskom stihu.
Od 14.vijeka kabalizam je postajao sve poznatiji izvan centara judejskog učenjaštva. Mnogi jevrejski učenjaci, kao i volšebnici i astrolozi, zainteresovali su se za djela jevrejskih mistika. Teolozi su bili zainteresovani za sličnosti između hrišćanstva, judaizma i islama, a neki su, naravno, željeli da preobrate Jevreje u hrišćanstvo.


Humanistički pogled

Italijanskom humanisti Đovaniju Piku dela Mirandoli (1463 - 1494) iz Firence izgledalo je da jevrejska ezoterična tradicija potvrđuje hrišćanske doktrine o tajni Svetog trojstva i stvaranja svijeta. Poslije pažljivog proučavanja pravila brojeva i slova, Piko je tvrdio da se jedino kroz magiju i kabalu ljudi mogu uvjeriti u božansku prirodu Mesije. Napisao je 900 filozofskih i teoloških teza u kojima su sadržane 72 hrišćansko-kabalističke odredbe. Crkva je u početku osporavala njih 13. da bi ih kasnije sve odbacila kao jeretičke.
Neslaganje Vatikana nije odvratilo učenjake od daljnjeg proučavanja kabale. Francuz Gijom Postel, kao i Nijemci Johanes Trithajm i Johanes Rojhlin (1455 - 1522), nastavili su proučavanje koje je započeo Piko dela Mirandola. Rojhlinova dostignuća su naročito važna jer je on kabalu približio narodu tako što ju je preveo na latinski. U izvještaju koji je podnio vladaru Svetog Rimskog carstva Maksimilijanu I (1459 - 1519) branio je jevrejski misticizam od svih napada.
Daleko od uzvišenih rasprava između papa i učenjaka, mnogi prorpci koristili su kabalističke metode, na primjer izvjesna podudaranja slova i brojeva. Ako je neko, recimo, želio da sazna svoju sudbinu, slova njegovog imena činila su osnovu za predskazanje.


Pokret otpora

Svi kabalistički pokreti, bilo teološki ili pravovjerni, nailazili su na predrasude. Tokom vijekova, mnogi hrišćanski teolozi su shvatali jevrejski misticizam kao svojevrstan pokret otpora. Po njihovom mišljenju, mistici upotrebljavaju magiju da bi se zaštitili od preobraćanja u hrišćanstvo. Vatikan je ovaj otpor smatrao neoprostivim, ali je kabala odoljela i nastavila sa otkrivanjem novih saznanja.

Izvor:Poslednje misterije sveta - Mladinska knjiga, Beograd

_________________
Došla je i otišla.
Neću je ponovo vidjeti sa one strane groba.
Moj život je samo moj.
 
Prikaz poruka:   
Upišite novu temu   Odgovorite na temu    www.domaci.de Forum Indeks -> ~ Riznica tajni ~ -> ~ Ezoterija ~ -> O Kabali Vreme je podešeno za GMT + 1 sat
Strana 1 od 1

 
Pređite u:  
Vi ne možete otvarati nove teme u ovom forumu
Vi ne možete odgovarati na teme u ovom forumu
Vi ne možete menjati Vaše poruke u ovom forumu
Vi ne možete brisati Vaše poruke u ovom forumu
Vi ne možete glasati u anketama u ovom forumu
Vi ne možete postavljati fajlove u ovom forumu
Vi ne možete preuzeti fajlove sa ovog foruma

- Burek Forum - Doček Nove 2018. godine - Venčanja, svadbe - Proslave - TipoTravel - Kuda večeras - Anwalt - legal -

Bookmark to: Twitter Bookmark to: Facebook Bookmark to: Digg Bookmark to: Del.icio.us Bookmark to: StumbleUpon